Strategia de dezvoltare locală

Strategia de dezvoltare locală este un instrument de planificare pe termen mediu şi lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente

Etape de lucru:

1.Stabilirea echipei de lucru

Primăria va stabili un funcţionar public responsabil de colaborarea cu consultantul. Acesta va îndruma consultantul spre funcţionarii care deţin informaţia necesară şi va răspunde de organizarea consultărilor publice.

2. Culegerea datelor

Se realizează o analiză a situaţiei existente, având scopul de a:
– determina baza economică a localităţii;
– identifica resursele;
– evalua structura şi nevoile pieţei forţei de muncă;
– stabili un profil al populaţiei şi de a evalua tendinţele demografice din ultimii ani;
– evalua starea de poluare a localităţii.
Activităţile din această etapă implică atât consultantul, cât şi autorităţile locale.

3. Prelucrarea datelor şi realizarea strategiei

In această se prelucrează datele oficiale şi informaţiile operative care vin direct de la locuitorii pentru care se întocmeşte strategia.

4. Elaborarea designului strategiei

După identificarea domeniilor de interes se realizează designul strategiei. Paşii pe care îi vom urma în realizarea designului strategiei sunt:
– stabilirea domeniilor de interes
– identificarea factorilor implicaţi în diferite grade într-un domeniu
– analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite
– analiza nevoilor
– analiza financiară a comunităţii
– propunerea proiectelor
– analiza capacităţii de creditare a comunităţii
– indicatori de evaluare a strategiei.

5. Definitivarea strategiei

După realizarea ajustărilor se face o centralizare a datelor şi se definitivează strategia. Strategia de dezvoltare locală astfel realizată va fi prezentată si predată primariei, în format electronic şi pe suport de hârtie.